Category Archives: Curriculum

Hackschooling | Logan LaPlante

When 13 year-old Logan LaPlante grows up, he wants to be happy and healthy. He discusses how hacking his education is helping him achieve this goal at TEDxUniversityofNevada.

Advertisements

Tijd en Autonomie! Nu, niet in 2032.

Bron: blogcollectief onderzoekonderwijs.net

Wat heeft het onderwijs NU nodig?

17 september 2016 door Dick van der Wateren

Randvoorwaarden voor de verdieping van Onderwijs2032

Er wordt veel gepraat en geschreven over het onderwijs. Zaken als het lerarentekort en de problemen in het rekenonderwijs drukken ons met de neus op de feiten. Wat heeft het onderwijs nodig om de problemen de baas te worden en met vertrouwen toekomstgericht te zijn? ‘Ons Onderwijs2032’, ook wel het Rapport Schnabel genoemd, is een poging om het onderwijs aan te passen aan de eisen die de maatschappij in deze tijd stelt. Wij stellen vast dat een aantal belangrijke elementen nog aan het voorstel ontbreken.

Als individuele docenten met verschillende visies heeft ieder van ons zich actief met dat debat bemoeid. Voor buitenstaanders, en soms ook voor onszelf, leek het alsof onze individuele ideeën en oplossingen heel ver uit elkaar lagen. Er wordt dan snel geconcludeerd: ‘zoveel docenten, zoveel verschillende meningen, we moeten toch verder.’ Wij zijn bij elkaar gaan zitten en het bleek toch anders te zijn. We zijn het juist eens over wat praktisch en concreet moet veranderen om de problemen de baas te worden en toekomstgericht te zijn. Echter, deze concrete en praktische oplossingen missen we in het eindrapport Onderwijs2032.
Continue reading Tijd en Autonomie! Nu, niet in 2032.

Het Nieuwsgierige Kind – 8 Juni 2015 – KNAW

Source: KNAW

Nu online: expertbijeenkomst Het nieuwsgierige kind

16 juni 2015

Tijdens deze expertbijeenkomst op 8 juni 2015 illustreerden kunstenaars en wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om de nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren.

De KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs en de Akademie van Kunsten organiseerden deze bijeenkomst naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Dekker aan maatschappelijke organisaties om het Platform Onderwijs2032 te voeden met ideeën voor de ontwikkeling van het curriculum in het funderend onderwijs.

Bekijk op ons Vimeo-kanaal

Sprekers:

 • José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediawetenschappen UvA en president KNAW, over het belang van het leren stellen van vragen
 • Carl Figdor, hoogleraar tumorimmunologie Radboud Universiteit en voorzitter KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs, over weten wat te doen als je het niet weet
 • Maarten Kleinhans, hoogleraar aardwetenschappen, Universiteit Utrecht, over jonge onderzoekers in de zandbak
 • Barbara Visser, beeldend kunstenaar en voorzitter van de Akademie van Kunsten, over creatief met kennis – artistiek onderzoek als prisma op reguliere vakken
 • Annemieke Huisingh, projectleider Atelier van licht, over ateliers op school: vrij onderzoek en verbeelding als manier van leren
 • Gijs Scholten van Aschat, acteur en lid van de Akademie van Kunsten, over de spelende mens, de ontwikkeling van verbeelding en empathie bij het kind
 • Marieke Peeters, programmaleider Onderwijs en Onderzoek HAN Pabo en projectmanager Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, over de relatie nieuwsgierigheid en leren.

Permanent Beta: de toekomst van onderwijs

Source: Nieuw Nederland

Permanent Beta is de toekomst van het onderwijs

Verslag landelijke PB dag in Rotterdam
© Jeannette van der Does

Op 13 november werd voor de 7e keer de landelijke Permanent Beta dag gehouden. Het evenement verbindt techniek en wetenschap met kunst en is voor iedereen die zich aanmeldt geheel gratis. Omdat Permanent Beta te gast was op een school werd ook een hackathon ‘Slimmer Leren’ georganiseerd, aangevoerd door Johan Groenen. Professionele programmeurs gingen samen met leerlingen nadenken over slimme apps om leren leuker en effectiever te maken. Nynke Schaaf was er bij en deelt haar gedachten op ons digitale platform.

Keep Reading!

Meer lessen Nederlands inroosteren is zinloos. Aansluiten bij praktijkvakken is het devies!

Bron – TROUW

Mbo’er Nederlands laten bijspijkeren heeft geen zin

Laura van Baars − 10/07/15

© Nanne Meulendijks.

Gewoon een vak Nederlands, met vaste lesmethoden voor lezen en schrijven, verbetert de taalvaardigheid van mbo’ers nauwelijks. Mbo’ers aan het ROC Zadkine in Rotterdam die een jaar lang ongeveer 30 extra lessen Nederlands kregen, hebben er niets van opgestoken.

 • Volgens de onderzoekers zouden roc’s hun lessen Nederlands veel beter kunnen laten aansluiten bij praktijkvakken

   

Volgens een onderzoeksteam van het ROC Zadkine, het Centraal Planbureau en het Experisecentrum Nederlands is hun taalvaardigheid niet verbeterd, ondanks dat er 40 procent meer lesuren Nederlands werden ingeroosterd. Drie jaar lang werden drieduizend leerlingen op de hoogste mbo-niveaus, 3 en 4, onderzocht.
Keep Reading!

The Flipped Classroom Today

Source @ LinkedIn

How the Flipped Classroom Works For Today's Educators

How the Flipped Classroom Works For Today’s Educators

Feb 18, 2015 – Derek Spanfelner

Classrooms of the Future

If asked to envision the classroom of the future, most would see a proliferation of technological advancements from within the classroom walls. Newer, shinier outlets for teachers to dispense information, tablets in every students’ hands, and more tools to communicate student learning. But what if the greatest pedagogical advancement of the future took the teacher from the front of the classroom and put them among their students as they practice and collaborate for the whole class period? What if the teacher was moved from behind the podium to a laptop screen in each child’s home? And what if such a movement was happening right now?
Keep Reading!

Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT

Bron: André Manssen blogt Vanaf de Zijlijn.

Kennisclip: Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT Xplained

ict diamant Vlaanderen

In de Kerndoelen PO worden geen kerndoelen voor ICT beschreven. Er is maar één zinnetje te vinden dat verwijst naar ICT: Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden. “Dat laat scholen nogal vrij in wat ze wel en niet doen“, aldus Don Zuiderman in het onderstaand filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained”.

Onze zuiderburen in Vlaanderen hebben het m.i. slimmer aangepakt. In Vlaanderen kent men de Eindtermen ICT, verplicht voor alle basisscholen. Deze ICT-eindtermen zijn vakoverschrijdend en geven aan wat leerlingen moeten kunnen met ICT aan het einde van het basisonderwijs.

Don Zuiderman (@donzuiderman) – docent ICT & Onderwijs bij de Hogeschool Utrecht – legt in een helder filmpje (Kennisclip) o.m. uit wat de Vlaamse Eindtermen ICT inhouden en wat het voordeel is van deze einddoelstellingen ICT.

 

Filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained

Deze Kennisclip gaat over het Vlaamse Diamantmodel en de zes leerprocesgerichte competenties voor het basisonderwijs.

Vlaamse Eindtermen ICT

De voor het onderwijs ontwikkelde leergebied – resp. vakoverschrijdende ICT-eindtermen voor het gewoon basisonderwijs en voor het buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8,  zijn:

 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Op de Vlaamse website “ICT in het Basisonderwijs” onder de menukeuze “ICT-eindtermen” en de daaronder liggende sub-menu’s meer informatie, waaronder software/oefensites, e.d. bij de verschillende Eindtermen.

Eindtermen ICT en leerlijnen

De eindtermen vergemakkelijken ook het maken van leerlijnen. Op  de website “ICT in het Basisonderwijs” vind je onder de menukeuze “ICT-Leerlijn” een voorbeeld van een leerlijn bij de genoemde acht Eindtermen ICT. Op de site staat hierbij de volgende aantekening: “Deze leerlijn is een mogelijke structuur, voor het plannen van de ICT-eindtermen, doorheen de volledige periode waarin de leerlingen het basisonderwijs doorlopen.”

Andere voorbeelden van leerlijnen zijn te vinden op:

Interessante websites met meer info over de Eindtermen ICT
Conclusie

Een duidelijk en verhelderend filmpje. De Vlaamse Eindtermen ICT bieden m.i. ook basisscholen  in Nederland een houvast/handvat om een doorlopende leerlijn voor ICT te maken. De hierboven genoemde websites kunnen hierbij een voorbeeld zijn. Wellicht weten de Vlaamse collega’s die dit blog lezen nog meer interessante websites over de Eindtermen ICT. Wil je die a.u.b. melden via de reacties onder dit bericht?

Gerelateerde berichten (niet alle “links”, genoemd in onderstaande berichten, “werken” nog)

Dé 21st century skill?

Source: Blogcollectief Cultuureducatie met Kwaliteit: Dé 21st century skill?.

woensdag 18 juni 2014

Dé 21st century skill?

 

 

 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Nederlandse curriculum voldoet aan eigentijdse eisen? Eigenlijk altijd een actuele vraag, omdat onderwijs een belangrijk aandeel heeft in de toekomst van onze kinderen. Maar nu net wat actueler omdat de Onderwijsraad in haar advies Een eigentijds curriculum constateert dat het curriculum niet systematisch genoeg vernieuwd wordt. Noodzakelijke (vak)vernieuwingen vinden vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaats.

De raad benadrukt het toenemende belang van de 21st century skills. In het advies worden drie clusters van deze skills onderscheiden: (denk)vaardigheden zoals ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit. Sociale competenties zoals samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit. En metacognitie, kennis van het eigen cognitief functioneren en de vaardigheid om het leren te sturen.

Natuurlijk zijn al deze skills nuttig. Maar ook nogal oppervlakkig en voor de hand liggend. Ze mogen dan niet expliciet in de kerndoelen of het schoolleerplan zijn opgenomen, iedere leraar zorgt er toch voor dat zijn of haar leerlingen dit soort competenties opdoen? De leraar is uiteindelijk degene die vorm geeft aan onderwijs.

Op ons leergebied gebeurt er juist veel aan vernieuwing van curricula. Overal in het land worden leerlijnen voor cultuuronderwijs of voor afzonderlijke disciplines ontwikkeld die aansluiten bij de lokale context. En landelijk zijn er twee leerplankaders ontwikkeld. Het leerplankader Cultuur in de Spiegel en het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van SLO.

SLO biedt méér dan alleen dat kader, namelijk een online cursus Curriculumontwerp. Je leert er onderwijs ontwikkelen; vanuit een les een lessenreeks opbouwen, passend in een leerlijn en binnen de visie van je school. Dit lijkt mij dé noodzakelijke skill om eigentijds cultuuronderwijs concreet inhoud te geven in de praktijk.

Neem het rijtje skills niet klakkeloos over maar zie het als een aanleiding om te vernieuwen. Om zelf kritisch na te denken – weer zo’n skill – over de vraag wat je leerlingen wilt bijbrengen met cultuuronderwijs, met welke strategieën je dat doet, en hoe je aanhaakt bij de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren.

Is het kunnen ontwerpen van lessen, lessenseries, leerlijnen en curricula niet de belangrijkste skill voor de hedendaagse leerkracht? En zijn er instellingen die vanuit hún expertise leraren hierbij begeleiden in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit? Zie ik u op LinkedIn?

Vera Meewis
Medewerker onderzoek LKCA